งานวิจัยเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)

ลำดับ  ชื่อเรื่อง  Date Create  ชนิดเอกสาร   มหาวิทยาลัย/สถาบัน  รายละเอียด  ดาวน์โหลด 
1  Biogeochemical cycle of sulfur in mangrove sediments and its potential change due to sea level rise resulting from climate change scenarios โดย : Thoucha Rummasak  2546  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2  Climate change affecting mangosteen productivity in thailand;ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีต่อผลผลิตมังคุดในประเทศไทย โดย : Ornanong Boonklong  2551  วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
3  ทางเลือกในการปลูกข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก;Alternative for cultivation of KDML 105 prerequisite to the climate change โดย : ศุภสุข ประดับศุข;อรวรรณ ศิริรัตน์พิริยะ  2546  งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
4  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและวิวัฒนาการการใช้ที่ดินต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าไม้และปริมาณน้ำท่าในลุ่มน้ำเจ้าพระยาตอนบน;Impacts of climate change and land use evolution on forest condition and streamflow of the upper Chao Phraya river basin โดย : เจษฎา เตชมหาศรานนท์  2544 วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
5  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชโดยใช้ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์จากดาวเทียม Nimbus-7 (กรณีศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ);Effect of interannual climate variability and climate change on crop yield by โดย : สุนันทา กิ่งไพบูลย์;วิโรจน์ มาศเนตร 2546  งานวิจัย/Research report  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
6  รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์เรื่องการศึกษาผลของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตพืชโดยใช้ข้อมูลรังสีดวงอาทิตย์จากดาวเทียม Nimbus-7 (กรณีศึกษาจังหวัดต่าง ๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ;Effect of interannual climate variability and climate change on crop yield by โดย : สุนันทา กิ่งไพบูลย์ ;วิโรจน์ มาศเนตร  2546  งานวิจัย/Research report มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
7  การศึกษาความเปาะบางและการปรับตัวของเกษตรกรชาวนา ทุ่งกุลาร้องไห้ต่อการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ;Impacts assessment and adaptation to climate change : the study of vulnerability options of rain-fed farmer in Tung Kula Ronghai. โดย : วิเชียร เกิดสุข;วชิราพร เกิดสุข;สมศักดิ์ สุขจันทร์ 2548  งานวิจัย/Research report  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
8  บทบาทขององค์กรกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร;Roles of local government on climate change action plans: case study of Napho Tambon Administrati โดย : สมยศ ปิตะแสง 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
9  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการรองรับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร;The role of local administration in climate change action plans: a case study of Tungkae Subdis โดย : สุริวิภา สัพโส  2553   วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
10  สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ;Climate change situation action plans of Khon Sawan Subdistrict Administrative Organization, Wanon Ni โดย : รุ้งตะวัน ตรีไตรศูล 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 11  มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วน ตำบลวังยาง อำเภอพรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร;Action plans for the climate change situation of Wang Yang Subdistrict Administrative Organization, Phanna Nikhom District, Sakon Nakhon Provin โดย : สุกรรยา อ่อนจงไกร 2552  วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 12  แนวทางในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนสูง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร;Guidelines for climate change: action plan of Tambon Ponsoong Administrative Organization, Swangdaendin District, Sakol Nakorn P โดย : สุรวุฒิ นามจันทร์ 2555  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 13  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจาก การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาเขตเทศบาลเมืองสกลนคร อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร;Roles of local government on climate change action plans case study: Municipality Area Muang District, Sako โดย : แสงจันทร์ ศรีหิน 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 14  บทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการกำหนดมาตรการรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโพนค้อ อำเภอโคกศรีสุพรรณ จังหวัดสกลนคร;The role of local government in climate change action plan: a case study of Lao Phon K โดย : รัตนะ คำโสมศรี 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   
 15  บทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการวางมาตรการรองรับผลกระทบจากการ เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรณีศึกษาเทศบาลตำบลเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร;Roles of local government on climate change action plans: a case study of Charoensin District, Sakhon Nakon โดย : เยาวภรณ์ วิเศษลา 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 16  มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การบริหารส่วน ตำบลอินทร์แปลง อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร;Action plans for the impact of climate change of Inplaeng Sub-District Administrative Organization, Wanon Niwat District, Sakon Nakhon Provi โดย : สมจิตร ผิวยะเมือง 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis   มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 17  แบบจำลองลดมาตราส่วนทางสถิติ (SDSM) สำหรับประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อฝนของพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูล ;Statistical downscaling model for evaluating climate change impacts on rainfall in Chi and Mun River basin โดย : อนามิกา แก้วสุริยันต์, 2524- 2551  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 18  แบบจำลองลดมาตราส่วนทางสถิติ (SDSM) สำหรับประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่ออุณหภูมิของพื้นที่ลุ่มน้ำชีและมูล;Statistical downscaling model for evaluating climate change impacts on temperature in Chi and Mun River Basin โดย : วริยา ธนารักษ์สกุล, 2527- 2551  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
 19  การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยให้เป็นไปตามพันธกรณีของอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ค.ศ. 1992 และพิธีสารเกียวโต ค.ศ. 1997 ;Thailand's implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change 1992 and the Kyoto Pr โดย : ภัทราพร พุทธมงคล, 2520- 2552   วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
20   ผลกระทบของการพัฒนาพื้นที่เมืองที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ;Impact of land use change on climate change โดย : นวลวิภา โรจน์พานิชกิจ, 2523- 2553  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
21  The United Nations and climate change : a global policy studies perspective โดย : Krit Sattayanuchit 2553   วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
22  The impactof climate change, land use and environmental protected areas on the quantity and quality of the surface runoff of the upper watersheds of the three reservoirs : dokgray, nongpla-lai and klong-yai โดย : Booncherd Nuim  2549 วิทยานิพนธ์/Thesis    
23  The Awareness and responsiveness of the hotel industry in Phuket to climate change ;ความตระหนักและการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศของอุตสาหกรรมโรงแรมในภูเก็ต โดย : Campos, Ruth Carrillo 2552  วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยบูรพา  
 24  An application of climate change scenarios in studying the effect of climate change on crop water requirement and water balance in a reservoirn : a case study of the planned Nam Nga Gnai reservoir project, Sanakham district, Vientiane province, Lao PDR โดย : Somvang Bouttavong  2548 วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 25  Estimation of potential evapotranspiration under climate change using data mining : a case study of Thailand ;การคาดการณ์ศักย์การคายระเหยของพืชอ้างอิง (ETo) จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกโดยการประยุกต์ใช้เทคนิคการทำเหมืองข้อมูล (Data Mining) : กรณีศึกษ โดย : Watcharapong Noimunwai  2552 วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 26  Electricity generation policy options for long-term climate change management in Thailand : multi-stakeholders' attitudes and multi-criteria analysis;ทางเลือกเชิงนโยบายการผลิตไฟฟ้าร่วมกับการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวของประเทศไทย : ทัศนคติ โดย : Wiriya Puntub  2552 วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยมหิดล  
 27  ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อสัณฐานท้องน้ำ กรณีศึกษาแม่น้ำปิงด้านท้ายเขื่อนภูมิพล;The Effect of Climate Change on River Morphodynamic Case Study ofPing River Downstream of Bhumiphol Dam โดย : วิทวัส บุญไทย  2555 วิทยานิพนธ์/Thesis    
28  มาตรการรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคูสะคาม อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร;Preventive measures concerning climate change impacts in Khusakham Sub-District Administration Organization, Wanon Niwat District, Sakon Nakhon โดย : ศศิธร อุดม 2553 วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
 29  ผลกระทบทางกายภาพของชุมชนชายฝั่งทะเลบางขุนเทียนจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ;The physical effect of climate change on Bangkhunthian coastal communities โดย : พรรณรัตน์ ภูมิศักดิ์. 2555 วิทยานิพนธ์/Thesis  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
 30  Climate change simulations for Thailand using regional climate model;การจำลองการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสำหรับประเทศไทยโดยใช้ แบบจำลองภูมิอากาศภูมิภาค โดย : Chakrit Chotamonsak 2554 วิทยานิพนธ์/Thesis    
 31  การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีต่อรายได้ ภาคการเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย;Impact assessment of climate change on agricultural revenue in northeastern Thailand โดย : ชนาพร คำวงษ์ 2553 วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
32  การจัดการปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดสมุทรสาคร;Climate change management of local authorities in Samutsakhon Province โดย : ปัถมาภรณ์ สุทธิประเสริฐ 2555 วิทยานิพนธ์/Thesis สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์   
33  การคาดการณ์อุณหภูมิและปริมาณฝนในลุ่มน้ำปิงตอนบน ภายใต้สมมติฐานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก;Prediction of temperature and rainfall amount in Upper Ping River Basin under global climate change scenarios โดย : เทวิน พริกมาก 2553 วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
34  Numerical simulation of the active and break of the summer monsoon over Southeast Asia under climate change scenarios;การจำลองเชิงตัวเลขของช่วงกำลังแรง และกำลังอ่อนของมรสุมฤดูร้อนบริเวณเอเชียอาคเนย์ภายใต้การจำลองการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดย : Chularat Srikul 2555 วิทยานิพนธ์/Thesis    
35  การหาแนวทางที่เหมาะสมในกระบวนการปลูกป่าเพื่อลดภาวะโลกร้อนในประเทศไทย;A Mathematical Approach for Afforestation to Mitigate Climate Change โดย : ชาญชัย วัลลิสุต 2555 วิทยานิพนธ์/Thesis    
36  Specific space-time numerical prediction of Southeast Asia Regional climate change;การพยากรณ์เชิงตัวเลขเจาะจงพื้นที่และเวลาของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ โดย : Chiranya Surawut 2555 วิทยานิพนธ์/Thesis King Mongkut's University of Technology Thonburi   
37  Tracking the Effect of Climate Change on Cloud Forest at Khao Nan, Nakhon Si Thammarat;การติดตามผลกระทบของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อป่าเมฆเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช โดย : Wittaya Pheera 2557 วิทยานิพนธ์/Thesis มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   
38  Assessment of the climate change effect on annual runoff โดย : Chaiwat Ekkawatpanit;Booranaphoke Buranet 2553 บทความ/Article   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
39  A Review of bias correction methods for the assessment of climate change impacts on water resources in Thailand โดย : Kanae, Shinjiro;Tipaporn Homdee;Iseri, Yoshihiko;Shibuo, Yoshihiro;Kobkiat Pongput 2553 บทความ/Article มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   
40 Distribution and habitat use of Burne's pheasant, Syrmaticus humiae burmanicus: Impact of anthropogenic threats including climate change in northern Thailand โดย : Apirat Iamsiri 2549  วิทยานิพนธ์/Thesis  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี