กิจกรรมของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ศวภ.)

กิจกรรมและการดำเนินงานของ

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

เดือน/ปี

รายละเอียดการดำเนินงานภายใต้

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการไทย – จีน ระหว่าง วช. และ Natural Science Foundation of China (NSFC)

มิถุนายน ๒๕๕๘

ประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ ๕ เรื่อง สหวิทยาการเพื่อการวิจัยและพัฒนาที่ยั่งยืน (Princess Maha Chakri Sirindhorn Congress on “Interdisciplinary Research and Sustainable Development”) ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง (WACC) ร่วมกับ USAID, USFS, US Adapt-Asia ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา และ วช. ณ สำนักงาน US Adapt-Asia

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ WACC ร่วมกับ Mr.Chunn Seiha ผู้แทนจากประเทศกัมพูชา ณ วช.

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมชี้แจงความก้าวหน้าในโครงการ WACC ร่วมกับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมพัฒนาที่ดิน US Adapt Asia, USFS, USAID ณ วช.

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมร่วมกับเทศบาลชะอำ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ
สิรินธร โครงการ
WACC ณ เทศบาลชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

กรกฎาคม ๒๕๕๘

ประชุมร่วมกับเทศบาลตำบล แหลมผักเบี้ย และเทศบาลตำบลน้ำกลัดใต้ โครงการ WACC ณ เทศบาลตำบลแหลมผักเบี้ย

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) และ Food Security Center (FSC) และ University of Hohenheim ประเทศฟิลิปปินส์ และเสนอบทความเรื่อง Improving the Agricultural Insurance Program to Enhance Resilience to Climate Change in Southeast Asia จัดโดย SEARCA มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมประเมินโครงการวิจัย วช.

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง ๗ มหาวิทยาลัย ณ วช.

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมการพัฒนาหลักสูตร Earth Science ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุมงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ภายใต้งาน Research Expo 2015 ของ วช. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

สิงหาคม ๒๕๕๘

ประชุม Climate Change and Energy Law “International Conference on Climate Change Adaptation and Disaster management” ณ ประเทศไต้หวัน จัดโดย มูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung

 

กิจกรรมการเข้าร่วมของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบางส่วน

 

รับรางวัลสตรีดีเด่นด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๘

ร่วมการประชุม Preparing for COP21 : Asian Perspectives ณ ประเทศกัมพูชา

ร่วมการประชุม Environmental Law Talks 4 – Good Governmental Governance in Asia and Pacific
ณ ประเทศกัมพูชา

ให้สัมภาษณ์ รายการ Welcome World Weekend เกี่ยวกับ Heat Wave and Climate Change

ประชุมเตรียมการกับ วช. และ USAID Adapt-Asia เพื่อหารือเรื่องกิจกรรมระหว่าง วช. กับ USFS
ที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๓๐ กรกฏาคม ๒๕๕๘ ณ วช.

ร่วมประชุมเพื่อหารือการประเมินความเปราะบางผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบนฐานระบบนิเวศและแนวทางการดำเนินการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร่วมการประชุมกับเจ้าหน้าที่ Toyota เพื่อหารือในการจัดนิทรรศการโครงการวิจัยและการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและพื้นที่ต่อเนื่อง (WACC) ร่วมกับ USAID, USFS, US Adapt-Asia

ประชุมเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับ Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) และ Food Security Center (FSC) และ University of Hohenheim ประเทศฟิลิปปินส์

ประชุมงานวิจัย ภายใต้โครงการวิจัยและการจัดการความรู้ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการระบบนิเวศน์ลุ่มน้ำ ภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : กรณีศึกษาอทุยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ภายใต้งาน Research Expo 2015
ของ วช. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์

ประชุม Climate Change and Energy Law “International Conference on Climate Change Adaptation and Disaster management” ณ ประเทศไต้หวัน จัดโดย มูลนิธิ Konrad-Adenauer-Stiftung