ติดต่อ

ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
196 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร: 0-2561-2445 ต่อ 358
โทรสาร: 0-2579-2672
อีเมล: p_wannakul@yahoo.com

--------------------------------------

Climate Change Research Strategies Center

The National Research Council of Thailand 
196 Phaholyothin Rd. Ladyao, Chatuchak, 10900 Bangkok Thailand 
Tel.: +66-2561-2445 Ext.358 
Fax: +66-2579-2672        
Email: p_wannakul@yahoo.com

-------------------------------------------------------------------------------------------


 ดร.มณทิพย์  ศรีรัตนา
ผู้อำนวยการ
ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
โทร/โทรสาร: 0-2579-2672
อีเมล: monthip2007@gmail.com

--------------------------------------

Monthip Sriratana Ph.D.

Director
Climate Change Research Strategies Center
Tel./Fax. +66-2579-2672
Email: monthip2007@gmail.com

แผนที่ตั้ง

Message Us