เกี่ยวกับศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

โครงการศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 


1. หลักการและเหตุผล

          แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555 – 2593 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาคนและสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศที่ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจสามารถประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู้และศักยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ

          ภายใต้แผนม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง หรือ Center of Excellence  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ASEAN และระดับโลก เพื่อให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Research Strategy Center) ขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


 

2. ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

          การจัดตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการ และประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีภารกิจดังนี้

(1)   ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ (Data Distribution Center)

จัดทำงานข้อมูลในการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและโครงการวิจัยด้านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และองค์กรเอกชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

(2)   ประสานความร่วมมือ

ประสานงานในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ภายใต้แผนวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เห็นชอบร่วมกันในรูปแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3)   ติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อให้สามารถประเมินผลตามข้อกำหนดในมาตรการ และตัวชี้วัดของโครงการ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการและการต่อยอดงานวิจัยต่อไป

(4)   ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ

ศึกษาความเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการงานวิจัย อาทิเช่น ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความเชื่อมโยงควรดำเนินการให้เกิดความเข้าใจในความรู้ด้านสหวิทยาการที่เชื่อมโยงในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(5)   การให้ความรู้ การศึกษา และการสร้างจิตสำนึก

จัดทำรูปแบบและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทุกภาคส่วน ในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการจัดเวทีร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ เป็นระยะๆ


3. แผนการดำเนินงาน ปี 2557

(1)   จัดทำเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·       ฐานข้อมูล ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·       โครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับประเทศ และภูมิภาค ASEAN

·       ความคืบหน้าข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·       แผนหลักการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

(2)   ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยภายในและระหว่างประเทศ

·       ประสานงานในรูปแบบคณะกรรมการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและการเกษตร การสาธารณสุข การจัดการเมือง ความหลากหลายทางชีวิภาพ ความมั่นคงทางอาหารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

·       ประสานงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น USAID, JICA, UNDP เป็นต้น

·       ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

(3)   ติดตามและประเมินผล

          ติดตามการประเมินผลโครงการวิจัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อให้สามารถประเมินผลตามข้อกำหนดในมาตรการ และตัวชี้วัดของโครงการตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยต่อไป เพื่อมุ่งสูผลสัมฤทธิ์

(4)   การให้ความรู้ การศึกษา และสร้างจิตสำนึก

          จัดทำรูปแบบและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทุกภาคส่วน ในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดเวทีเสวนา และสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ