แผนการดำเนินงาน ปี 2557

(1)   จัดทำเว็บไซต์ ศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

· ฐานข้อมูล ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

· โครงการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ระดับประเทศ และภูมิภาค ASEAN

· ความคืบหน้าข้อตกลงภายใต้กรอบอนุสัญญาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

· แผนหลักการจัดการด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

(2)   ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยภายในและระหว่างประเทศ

· ประสานงานในรูปแบบคณะกรรมการวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อบูรณาการงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น การเปลี่ยนสภาพภูมิอากาศและการเกษตร การสาธารณสุข การจัดการเมือง ความหลากหลายทางชีวิภาพ ความมั่นคงทางอาหารและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

· ประสานงานกับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศ อาทิเช่น USAID, JICA, UNDP เป็นต้น

· ให้คำปรึกษาและเสนอแนะ โครงการวิจัยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

(3)   ติดตามและประเมินผล

    ติดตามการประเมินผลโครงการวิจัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อให้สามารถประเมินผลตามข้อกำหนดในมาตรการ และตัวชี้วัดของโครงการตลอดจนการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ และการดำเนินงานวิจัยต่อไป เพื่อมุ่งสูผลสัมฤทธิ์

(4)   การให้ความรู้ การศึกษา และสร้างจิตสำนึก

       จัดทำรูปแบบและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทุกภาคส่วน ในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ โดยการจัดเวทีเสวนา และสัมมนา เพื่อให้ความรู้แก่ภาคส่วนต่างๆ