หลักการและเหตุผลของยุทธศาสตร์การวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555 – 2593 ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนากลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยการพัฒนาคนและสร้างวัฒนธรรมของการมีจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอากาศที่ประกอบด้วยกลุ่มเป้าหมายทั้งสถานศึกษา นักวิชาการ หน่วยงานทุกส่วนที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สื่อมวลชน และสาธารณชนในวงกว้าง เพื่อให้เกิดความตระหนัก ความเข้าใจสามารถประเมินวิเคราะห์เกี่ยวกับนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศบนพื้นฐานขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง รวมทั้งความรู้และศักยภาพในการมีส่วนช่วยบรรเทาและแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างมีประสิทธิผล ตามบทบาทและภารกิจที่รับผิดชอบ

          ภายใต้แผนม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้กำหนดให้มีการจัดตั้งหน่วยงานกลาง หรือ Center of Excellence  ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้เป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการดำเนินงานที่สามารถเชื่อมโยงหน่วยงานวิชาการ ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค ASEAN และระดับโลก เพื่อให้เกิดงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่มีคุณภาพและต่อเนื่อง โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change Research Strategy Center) ขึ้น ณ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ