ภารกิจหลักของศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

การจัดตั้งศูนย์วิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อรองรับการบริหารจัดการ และประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานระหว่างประเทศและภายในประเทศ โดยมีภารกิจดังนี้

(1)   ศูนย์เผยแพร่ข้อมูลวิชาการ (Data Distribution Center)

จัดทำงานข้อมูลในการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านภูมิอากาศ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลวิชาการและโครงการวิจัยด้านผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับนักวิชาการ ผู้กำหนดนโยบาย และองค์กรเอกชน ทั้งภายในและระหว่างประเทศ

(2)   ประสานความร่วมมือ

ประสานงานในการสนับสนุนงบประมาณการวิจัย ภายใต้แผนวิจัยยุทธศาสตร์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่ได้เห็นชอบร่วมกันในรูปแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(3)   ติดตามและประเมินผล

ติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณการวิจัยเพื่อให้สามารถประเมินผลตามข้อกำหนดในมาตรการ และตัวชี้วัดของโครงการ และการนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการและการต่อยอดงานวิจัยต่อไป

(4)   ความเชื่อมโยงระหว่างปัจจัยด้านต่างๆ

ศึกษาความเชื่อมโยงประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการงานวิจัย อาทิเช่น ด้านความมั่นคงทางอาหาร ด้านทรัพยากรน้ำ ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การศึกษาความเชื่อมโยงควรดำเนินการให้เกิดความเข้าใจในความรู้ด้านสหวิทยาการที่เชื่อมโยงในรูปแบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

(5)   การให้ความรู้ การศึกษา และการสร้างจิตสำนึก

จัดทำรูปแบบและสร้างความเข้าใจระหว่างผู้กำหนดนโยบายและประชาชนทุกภาคส่วน ในด้านการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการจัดเวทีร่วมเสวนาในประเด็นต่างๆ เป็นระยะๆ