การลงนามความร่วมมือระหว่าง NCAR และ NRCT


 


 sadasgasg

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

นักวิทยาศาสตรเชื่อวาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดจากสาเหตุทางธรรมชาติและมนุษยเปนตัวการ
สําคัญ ...อ่านต่อ
Cr.http://www.tmd.go.th/ncct/article/climate.pdf

 ความหมายของ Climate change 

        ที่มารูปภาพ http://www.naweya.com

 ความหมายของ Climate change จากแหล่งข้อมูลภาษาไทย
             การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) หมายถึง ... อ่านต่อ
Cr : http://www.environnet.in.th/?p=2771

ปรากฏการณภาวะเรือนกระจก 
 
แตเดิมปรากฏการณภาวะเรือนกระจกเปนไปตามธรรมชาตของโลก..อ่านต่อ
Cr.http://www.nesdb.go.th/Portals/0/tasks/endure/01.pdf